تغییر سیستم ورود به اکانت جیمیل

۵-۱۵-۲۰۱۵ ۲-۰۱-۲۷ AM

گوگل روش ورود به اکانت جیمیل را به صورت مجدد  و آن را به صورت دو مرحله ای برای ورود اطلاعات طراحی کرده است و با این کار صدای بسیاری از کاربران را نیز بلند کرده است.

ادامه خواندن تغییر سیستم ورود به اکانت جیمیل