عضلات مصنوعی با پوست پیاز ساخته شد

۵-۱۶-۲۰۱۵ ۳-۰۷-۳۳ AM

فکر می کنید عضلات مصنوعی چه شکلی هستند؟ با لوله های هیدرولیک و پر از سیم های مختلف؟

ادامه خواندن عضلات مصنوعی با پوست پیاز ساخته شد