در مقالات و پایان نامه ها، کپی رایت را رعایت کنید

در مقالات و پایان نامه ها کپی رایت را رعایت کنید

 

مشاهده شده است در برخی مقالات و پایان نامه ها در دانشگاه ها و مراکز علمی، حقوق کپی رایت آنقدر که باید، رعایت نمی شود. لذا از تمامی کسانی که در حال پژوهش و فعالیت علمی هستند خواهشمندیم در رعایت کپی رایت و حقوق نویسندگان بیشتر دقت نمایید.

همانطور که هیچ یک از ما دوست نداریم محققی بدون ذکر منبع و رعایت حق ما، اینکار را انجام دهد.