امارات قصد پا گذاشتن به مریخ را دارد

۵-۱۶-۲۰۱۵ ۳-۰۳-۰۶ AM

کشور های زیادی وجود ندارند که قصد یا در حال انجام این پروژه می باشند. آمریکا، روسیه و هند سه کشوری بودند که در حال تحقیق در این زمینه هستند و اکنون امارات نیز چنین هدفی در سر می پروراند.

ادامه خواندن امارات قصد پا گذاشتن به مریخ را دارد